<<<-nazad

KUR'AN ČASNI

prijevod: Besim Korkut

tefsir: Ibn Kesir

El-Fatihu, početak El-Bekare, Ja-Sin i 30. džuz uči hfz. Aziz ef. Alili

74. Al-Muddattir - Pokriveni

Ajeti 18 - 47

18. jer je smišljao i računao, -
19. i, proklet bio, kako je proračunao!
20. i još jednom, proklet bio, kako je proračunao! –
21. Zatim je pogledao
22. pa se onda smrknuo i namrštio
23. i potom se okrenuo i uzoholio,
24. i rekao:"Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,
25. ovo su samo čovjekove riječi!"
26. U Sekar ću Ja njega baciti –
27. a znaš li ti šta je Sekar?
28. Ništa on neće poštedjeti,
29. kože će crnim učiniti,
30. nad njim su devetnaestorica, -
31. Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju,-da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti, i da onima kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici–kažu:"Šta je Allah htio ovim primjerom?" Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće, i na pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.
32. I tako Mi Mjeseca,
33. i noći kada mine,
34. i zore kada svane, -
35. on je, zaista, najveća nevolja,
36. ljudima je opomena, -
37. onome između vas koji želi da učini dobro ili onome koji ne želi!
38. Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio,
39. osim sretnika,
40. oni će se u džennetskim baščama raspitivati
41. o nevjernicima:
42. "Šta vas je u Sekar dovelo?"
43. "Nismo" – reći će – "bili od onih koji su molitvu obavljali
44. i od onih koji su siromahe hranili,
45. i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,
46. i Sudnji dan smo poricali,
47. sve dok nam smrt nije došla."

 
576


74. Al-Muddattir - Pokriveni

Ajeti 48 - 56

48. Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.
49. Pa zašto oni pouku izbjegavaju,
50. kao da su divlji magarci preplašeni
51. koji od onih koji ih progone bježe.
52. Da! Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni.
53. Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše!
54. Uistinu! Kur'an je pouka,
55. i ko hoće, na umu će ga imati,
56. a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da ga se boje i On jedini prašta.

75. Al-Qiyama - Smak svijeta

 Mekka – 40 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi
2. i kunem se dušom koja sebe kori.
3. Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti?
4. Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.
5. Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi
6. pa pita: "Kada će Smak svijeta biti?"
7. Kad se pogled od straha ukoči
8. i Mjesec pomrači
9. i Sunce i Mjesec spoje –
10. tog dana čovjek će povikati: "Kuda da se bježi?"
11. Nikuda! Utočišta nema.
12. Toga dana bit će Gospodaru tvome prepušten,
13. toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti,
14. sam čovjek će protiv sebe svjedočiti,
15. uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi.
16. Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio,
17. Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao.
18. A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo,
19. a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo.

 
577