<<<-nazad
tefsir sura:

KUR'AN ČASNI

prijevod: Besim Korkut

tefsir: Ibn Kesir

El-Fatihu, početak El-Bekare, Ja-Sin i 30. džuz uči hfz. Aziz ef. Alili

97 . Al-Qadr - Noć Kadr

Mekka - 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 • 1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr -*
 • 2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr?
 • 3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci -
 • 4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,
 • 5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.
 

98 . Al-Bayyina - Dokaz jasni

Medina - 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Ajeti 1 - 7

 • 1. Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;
 • 2. od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,
 • 3. u kojima su propisi ispravni.
 • 4. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,
 • 5. a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je - ispravna vjera.
 • 6. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.
 • 7. A oni koji vjeruju i čine dobra djela - oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

 598