Dana 8. 11. 2017. godine, u prostorijama Kuće Europe, održana je javna rasprava vezano za potporu provedbi politike za integraciju migranata, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Sami projekt financira Europska unija, a sufinancira Vlada Republike Hrvatske, posredstvom ULJPPNM.

Javna rasprave je imala poslužiti prezentiranju rezultata evaluacije provedbenog okvira integracijske migracijske politike u Republici Hrvatskoj. Na samoj raspravi dat je iscrpan prikaz integracije imigranata, pravnog okvira RH, okvira za integraciju EU, nacionalne politike i zakonodavnog okvira za integraciju, te institucija i mehanizama koji sudjeluju u samom procesu integracije.

Na javnoj raspravi je, u ime Islamske zajednice u Hrvatskoj, sudjelovao voditelj Pravne službe Mešihata, g. Bermin Meškić.