Zahvala pripada samo Allahu dž.š., vladaru sudnjeg dana, vladaru svega što znamo i što ne znamo i

onoga što vidimo i onoga što ne vidimo. Neka su salavat i selam na časnog poslanika Muhammeda

a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.

Draga i poštovana braćo, sestre omladino... Imate li nekoga koga mnogo volite, ali je daleko? Toliko

daleko da ga viđate samo jednom godišnje. A kad se počne približavati dan njegovog dolaska, s

radošću odbrojavate dane i pripremate se da ga dočekate na što ljepši način! U danima izolacije i

samoće, danima zabrane kretanja i posjećivanja dolazi nam u goste mjesec ramazan, deveti mjesec u

hidžretskom (lunarnom) kalendaru. U četvrtak učenjem akšamskog ezana ulazimo u ramazan a u

petak je prvi dan posta. Ramazan je poseban gost, sa posebnim poklonima, gost koji vjernička srca

najbolje obraduje; „Da moj ummet zna koliko u Ramazanu ima dobra“, rekao je Poslanik, a.s.,

„poželio bi da čitava godina bude ramazan!“. Mjesec ramazan je vrijedan mjesec, njegovi dani i noći,

sati i minute imaju veću vrijednost u odnosu na one izvan njega. Naši stari djedovi i nene, ramazan su

dočekivale sa radošću i oduševljenjem i taj duh prenosile i na svoje potomke, sve do nas samih.

Dužnost je i ove generacije muslimana da tako postupi, da u svojim kućama i sredinama ožive duh

ramazana i da taj doživljaj prenesu na buduće generacije bez obzira na novonastalu situaciju i

vrijeme u kojem živimo. Selman Farisi prenosi da je Božiji poslanik Muhammed alejhiselam

posljednjeg dana mubarek mjeseca ša’bana (mjesec koji prethodi ramazanu) održao hutbu i tom

prilikom rekao: “O ljudi! Stigao vam je veliki blagoslovljeni mjesec u kome je noć Lejletul-Kadr, koja je

bolja od tisuću mjeseci – u kojoj nema ove noći. Postiti ovaj mjesec je obavezna dužnost (farz), a

klanjati preko obaveze (teravih namaz i druge nafile) u toku njegovih noći je dobrovoljni ibadet. Onaj

tko se Allahu približi dobrim djelima u toku ovog mjeseca isto je kao da je izvršio farz izvan ramazana,

a onaj tko izvrši farz uz ramazan isti je kao onaj koji učini sedamdeset farza u drugom mjesecu.

Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je džennet. To je mjesec kada se posjećuju i

pomažu siromašni, bolesni i potrebni s ciljem da se s njima podijeli njihova nevolja. To je mjesec u

kome se hrana, opskrba i zarada iskrenog muslimana povećava. Muslimana u njemu prati veći

blagoslov. Onaj tko druge pozove sebi na Iftar biti će mu oprošteni grijesi i biti će spašen od

džehennema. Njegova nagrada jednaka je nagradi osobe koja je postila bez ikakvog umanjivanja

njene vlastite nagrade. Neki ashabi Poslanika primijetiše i rekoše: Ne može svatko od nas osigurati

hranu koju će podijeliti s onim koga bi pozvao na iftar”. A Resulullah je dodao: “Allah će vas nagraditi

ako muslimanu koji posti ponudite da se iftari hurmom, vodom ili mlijekom … Ramazan je mjesec čiji

je početak MILOST, čija je sredina OPROST, i čiji je kraj spas od DŽEHENNEMSKE VATRE. ''

Sve blagodati mjeseca ramazana nije moguće ni naslutiti, a kamoli dokučiti ih i pobrojati. U današnjoj

hutbi spomenuti ćemo samo neke od njih:

Mjesec u kojem je objavljen Kur'an. Kaže Allah dž.š.: “U mjesecu ramazanu je objavljen Kur’an, koji

je uputa ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra i zla.” (El-Bekare, 185). Zbog tog

velikog događaja koji se u njemu desio, tj. objave posljednje Allahove, dž.š., Knjige koja predstavlja

početak novog razdoblja u povijesti ljudskoga roda, mjesec ramazan se još naziva mjesecom Kur'ana.

Zamislimo samo veličinu Allahove, dž.š., Milosti i Dobrote koja se odražava kroz objavu Kur'ana, u

kojoj se On, Allah Veličanstveni i Uzvišeni, obraća čovjeku - malom i prolaznom stvorenju, koje u

odnosu na ogromni svemir ne predstavlja, zajedno sa planetom na kojoj živi, ništa osim jedne male

točke. Kur’an je središnja istina islamskog življenja. Oko Kur’ana je koncentriran cjelokupni vjernikov

život. To je riječ u kojoj musliman živi. On čovjeka prati cijeli život od rođenja- na uši novorođenčeta

prouči šehãdet koji predstavlja jedno od temeljnih Kur’anskih učenja pa do smrti – kada čovjek osjeti

da napušta dunjaluk ponovo uči šehadet. Kur’an je svjetlo koje naš dunjalučki put čini vidljivim i

jasnim i u isto vrijeme, grije i obasjava sve dijelove duše, dajući nam snage da na tom putu, koji je

prepun raznih nedaća i iskušenja, hrabro i dostojanstveno ustraje i izdrži. U hadiskim djelima navodi

 

se da je Poslanik, a.s., svake godine u ramazanu učio Kur’an pred melekom Džibrilom. U godini u kojoj

je preselio na ahiret Poslanik, s.a.v.s., je dva puta preslušao Kur’an. Samim time tradicija je da u

našim džamijama i mesdžidima tokom mjeseca ramazana svaki dan uči mukabela (20 stranica

Kur'ana) te na takav način tokom mjeseca ramazana prouči cijeli Kur'an. Nećemo imati prilike da

slušamo i učimo mukabele u džamijama i mesdžidima (zabrana okupljanja) tokom nastupajućeg

ramazana ali napravimo u svojim kućama sa svojim ukućanima ''svoje'' mukabele. Odredimo

vremenski termin kada se svi ukućani skupljaju i zajedno uče Kur'an bilo na arapskom ili pak u

prijevodu ako ne znamo čitati na arapskom. Imati ćemo priliku da putem različitih online platformi da

slušamo mukabelu iz naših džamija, iskoristimo i takvu mogućnost i odvojimo vrijeme za druženje sa

Kur'anom.

Mjesec u kojem je propisan post. Post se definira kao sustezanje od jela, pića i svih tjelesnih

prohtjeva i zadovoljstava u vremenu od prije zore pa do iza zalaska sunca te jedna od temeljnih

islamskih obaveza koja proistječe iz 183. ajeta sure El-Bekare, koja glasi: „O vjernici! Propisuje vam se

post kao što je propisan i onima prije vas da biste bogobojazni bili.“ U ovom ajetu Allah, dž.š.,

obraća se vjernicima da bi im naznačio da su oni postali obveznici posta kao što su to bili i oni narodi

prije njih kojima su dolazili poslanici sa Božijom objavom. Većina vjera u svome učenju ima odricanja

u ime Boga odnosno post. Allah dž.š. ovdje izravno obraća vjernicima; Vi ste vjernici i iz tog vašeg

opredjeljenja proizlaze i neke obveze! Ovaj put ta obaveza je post. U sljedećem, 184. ajetu iste sure,

konkretnije se daju pojašnjenja koliko se posti i pod kojim okolnostima se post može odgoditi za neko

drugo vrijeme. Islamski učenjaci su se složili da obaveza posta pada na pametnog i punoljetnog i

zdravog muslimana, koji se nalazi kod kuće. A za žene je uvjet da su čiste od hajza i nifasa (tj. da nisu

u menstrualnom ciklusu ili u periodu nakon porođaja). Prema tome, obaveza posta ne odnosi se na

nevjernika, psihički poremećene osobe, dijete, bolesnika, putnika. Od nekih skrbnik će tražiti da posti

makar neke dane, kao što je dijete; nekima je naređeno da ne poste ali poslije moraju napostiti, kao

što je slučaj sa ženom u hajzu i nifasu, a nekima ima olakšica da ne poste ali su dužni davati otkup -

fidju, kao što je slučaj sa iznemoglim starcem i staricom. Post od postača, osim odricanja od jela i pića

i drugih materijalnih dobara, zahtijeva da se čuva od pokvarenih misli, strastvenih pogleda, slušanja i

učestvovanje u ogovaranju, prenošenju tuđih riječi. Postač treba da posti cijelim svojim bićem:

jezikom, okom, uhom, rukama, nogama i itd. Post je vještina i umijeće da se savladavaju najteže

prepreke i iskušenja kroz koja se prolazi. Snagom posta, kojim se približava Allahu, vjernik je odlučniji

u svojoj vjeri i nakani da ispuni i izvrši sve što od njega traži njegov Stvoritelj Allah, dž.š.. Muhammed,

a.s., rekao: „Post je štit i jedna od vjernikovih tvrđava.“ ili „Post je štit od džehennemske vatre poput

štita kojega nosite u borbi.“ Postom se čisti duša od grijeha, duhovno i moralno uzdiže budući da se

čovjek pokorava naređenom i odriče uživanja, i to samo radi Allaha dž.š.. Ebu Hurejre prenosi da je

Resullulah, s.a.v.s., rekao: „Onome tko provede ramazan vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi biće

oprošteni grijesi koje je prethodno počinio.“ O suštini posta govori i hadisi-kudsi gdje Uzvišeni Allah

kaže: „Sve što čovjek uradi njegovo je, izuzev posta. On je Moj i Ja ću za njega posebno nagraditi. On

ostavlja hranu i prohtjeve zbog Mene.“ Izvršavajmo ovu obvezu, podstičimo svoje najbliže na post,

učimo svoju djecu postu i odricanju te time odgajajmo generacije koje će misliti i na potrebe drugih a

ne samo na zadovoljavanje svojih potreba.

Mjesec darežljivosti i brige o drugima. Abdullah ibn Abbas, r.a., je rekao:''Poslanik s.a.v.s., je bio

najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada bi mu dolazio melek Džibril, a on se

sastajao s njim svaku noć tokom ramazana i podučavao ga Kur'anu. Zaista je Allahov Poslanik, kada

bi se s njim sastao bio darežljiviji od blagog povjetarca." (Muttefekun alejhi) Svi smo nekada bili na

jakom suncu bez ikakve zaštite, pa sjetite kako smo se lijepo osjećali kada naiđe lijepi, blagi vjetar,

koji nas hladi i umanjuje utjecaj na naše tijelo. Poslanik a.s. je, također, rekao: ”Najbolja sadaka je

ona u ramazanu.” (Tirmizi) Tokom mjeseca ramazana propisano je posebno materijalno davanje koje

se naziva sadekatul fitr (kod nas poznatije kao vitre) koje je dužan izdvojiti svaki musliman, i

 

maloljetan i punoljetan, i muškarc i žena koji posjeduje imetak koji prelazi preko onoga što je

potrebno za troškove u danu i noći Bajrama. Mudrosti propisivanja sadekatul-fitra, je dobročinstvo

prema siromasima, koje im olakšava da zajedno sa podijelimo sreću i veselje u danima Bajrama, bez

potrebe da traže od drugih. Udjeljivanjem sadakatul-fitra do izražaja dolazi svojstvo plemenitosti i

jednakosti, i čišćenje postača od manjkavosti, grijeha i ružnih postupaka koje je uradio u toku posta.

Nemojmo u ramazanu zaboraviti na siromašne, pomognimo ih sa svojim davanjima i dovimo

Gospodaru da to primi od nas.

Draga braćo i sestre, ramazan je nazvan tim imenom zato što se njime, tj. njegovim bereketom,

spaljuju (jermeda) ljudski grijesi. Kao dokaz ovome stavu citira se i hadis Allahovog Poslanika, a.s., u

kome se kaže: „Ramazan je nazvan tako jer on spaljuje grijehe Allahovih robova.“ Prema tome,

mjesec ramazan je jedinstvena prilika da bereketom njegova vremena očistimo svoje duše, svoja srca,

imetke i da iz njih odstranimo zla i negativnosti koje su se u njima nataložile od prošlog ramazana.

Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik su obznanili istine o mubarek ramazanu - sad je na nama!

Neka nas Allah d.š. uputi na pravi put a sačuva stranputice. AMIN