Bismillahi... wel-hamdulillahi... we selamun ala resulillahi....

Braćo u dini islamu!

Danas je  15. ramazan 1441. h.g. / 08.5.2020. po miladu. U ovom mubarek danu petka    otvorena  su  vrata džamija, te nakon  dva mjesec ponovo se uspostavlja džumu'anski džema'at, a večeras ako Bog da, kalanjati ćemo i teravih namaz  prema naputcima Mešihata IZ-e, odnonosno preporukama Hrvatskog zavoda za sprečavanje infekcije prilikom vjerskih okupljanja u džamijima. Razlozi o zatvaranju džamija su nam poznati a to je Covid 19 koji je prouzrokovo niz neugodnosti u cijelom svijetu. Čovjek snuje a Allah određuje i el-hamdulillah vrata džamija u  RH, danas su otvorena u mubarek danu džume šehri ramazana.  Petak i ramazan su  odabrani nad ostalim danima i mjesecima. U njima Allah dž.š. povećava nagrade i darove, otvara vrata  svoje milosti i oprosta.  Za petak Muhammed a.s rekao je:  ''Najhairniji dan u kome se sunce rađa je petak...'' a za ramazan kazao je: ''Mjesec ramazan je mjesec posta i kur'ana, uputa ljudima i objašnjenje pravog puta i razlikovanja dobra od zla. To je mjesec koji je prekriven milošću i oprostom.'' Allah Uzvišeni poziva u kur'anu časnom: "O vjernici, udjite u islam potpuno i ne idite stopama šejtanovim; on vam je doista neprijatelj otvoreni!" "A ako posrnete, nakon što su vam došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar."  (El-Bekara 208-209. ajet)

U komentaru Ibni Kesira o ova dva ajeta se kaže:  Allah Uzvišeni  naredjujući Svojim robovima, vjernicima, koji su posvjedočili  u Allahovog Poslanika Muhammeda a.s. da prihvate sve sadržaje i propise islama i djelovanje po Njegovim naredjenjima, prema svojim mogućnostima, te izbjegavaju sve Njegove zabrane.  U vezi s riječima: "Udjite u Islam potpuno!" navodi se od Ibn-Abbasa i grupe tabiina da to znači: Prihvatite islam, pokorite se Allahovim naredbama, prema svojim mogućnostima, i ne idite stopama šejtana, tj. izbjegavajte činiti ono što vam šejtan zapovijeda. Jer, " Šejtan vas navraća na grijeh i razvrat, te da o Allahu govorite ono što ne znate." ( El-Bekare, 169)

Mubarek ramazan je vrijeme u kojem se najsnažnije očituje naš manifest vjere-ibadet, naša pobožnost a naročito kroz namaz, post, SDF, zekat i ostala dobročinstva–ihsan.  Allah  u kur'anu poziva duše vjerničke: ''O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.'' ( Muhammed,7)  Allah poziva mu'mine da daju svoj zalog ako  spovođenja planova  i uputstva koja im je Allah dao. Ako to mu'mini učine Allah će   učvrstiti poziciju njihovu.  Naš ibadet daleko je od toga da bude sam sebi cilj. U kur'anu se posebno naglašava duševno-moralni odgoj kao prvenstveni i najvažniji cilj ibadeta. Dublje analizirajući formu i radnje islamskog bogosluženja u cjelini, nalazimo,  da su u ibadet direktno uključeni i faktori materijalnog prosperiteta, fizičkog zdravlja i odgoja, te džema'tsko-društvenog progresa uopće. Spomenimo samo obvezu tjelesne čistoće-tahret, abdest prije svakog vjerskog obreda i način obavljanja namaza, naročito skupno u džematu, gdje bi odgojni učinak trebao biti na nivou kur'anske i hadiske poruke: "Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, jer namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najveća poslušnost! A Allah zna šta radite." (El-'Ankebut, 45)  

''Kada čovjek izađe u džamiju, da obavi namaz radi Allaha, svaki put mu Allah, pripremi mjesto u Džennetu, ljepše od onog što je imao prije toga. I tako svaki put kada dođe u džamiju radi namaza.” (Buhari)   Otuda neodvojivo nameće se  saznanje, koje nam ukazuje istinu, da pravog prosperiteta ne može biti bez uravnoteženog odnosa na duhovnom i materijanom planu. Prihvatanje, odnosno predanost  islamu se ne pristupa u pasivnom smislu nego kao pozitivan čin predanja vjernika-mu'mina da živi u miru-selamu sa Bogom Uzvišenim. ''Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je  On ljude načinio,- ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer je to prava vjera, ali većina ljudi to ne zna.''(Er-Rum,30)  

 Odnos čovjeka i Boga je odnos između Stviritelja i stvorenja, Rabba i abda. Musliman je onaj koji je svjesno prihvatio Islam kao način života, slijedi Božije zapovijedi i nije Mu neposlušan u riječima i djelima. Musliman vjeruje i doživljava  Boga kao  jedini izvor znanja i orjentacije. Allah je svoju volju prenio ljudima preko svojih poslanika koji su primili upute od Njega i prenijeli ih svom narodu. U kur'anu Allah objavljuje: ''Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali, da vam riječi Naše kazuje i da vas očisti i da vas knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči. Sjećajte se vi Mene , i ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodareni biti!''(El-Bekare, 151-152)  ''Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.'' (Et-Tewba, 128) Čovjekova misija na  Zemlji je da kroz ihlas imana, vjeruje  u Allaha dž.š. koji ga je stvorio i uspravnim učinio, i koji ga je obasuo vidljivim i ne vidljivim blagodatima.  Allah dž. š. nas je stvorio da Mu budemo pokorni-abd i da tu pokornost, poslušnost i ljubav  izražavamo  kroz sve faze ljudskog života.

Cijenji džema'ate!  Pred nama je  druga polovina blagoslovljenog mjeseca  ramazana. Pojačajmo  svoj ibadet, osnažimo svoj iman, osjetimo  slast Allahovog rahmeta u našim srcima kroz mu'minsko življenje ramazanskih dana i noći. Ramazan je mjesec Allahove upute i milosti koji obuhvataju Zemlju, upute i milosti poslani s Neba u noći lejletu-l-Kadra, jasan dokoz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.  Noć koja je vrijednija od tisuću mjeseci i kojima nema te noći i u kojoj živi uspomena na početak objave kur'ana časnog od strane Mudrog i Hvaljenog. U ovom plemenitom mjesecu 17.dana, dogodio se je pobjedonosi boj  muslimana na Bedru nad  mušricima,  koji je bio odlučujući faktor između mnogoboštva  i ihlas imana, zablude i upute, neistine i istine. ''Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu.'' objavljuje Gospodar svjetova u suri El-Feth, ajet 1.)  U ramazanu je  fethul-Mekke, 20. dana bi oslobođena Mekka, u kojoj je Allahov poslanik proklamirao politiku  amnestije, mira i ljubavi. Zato se muslimani i radosni u ovom blagoslovljenom mjesecu. ''Reci: Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.'' (Junus, 58)                                   Kada je riječ o osobitom ibadetu tj. manifestaciji islamskog vjerskog života, mjesec ramazan u tom pogledu  ima poseban značaj s gledišta socijalne svijesti tj. naklonostima prema interesima svoje Zajednice, ne samo da se pokazujemo, već da se i dokazujemo kroz imovinski ibadet SDF, zekata i ostalih Bogu ugodnih djela ihsana. 

Allahov poslanik Muhammed a.s. kazao je :''Dobro neće propasti, grijeh neće biti zaboravljen, a Onaj pred kim će se račun polagati neće umrijeti. Radi šta hoćeš, kako zaslužiš tako ćeš biti nagrađen.'' Hazreti Omer r.a. rekao je: ''Neka vas ne zavarava skrušenost i drhtanje nekog čovjeka u namazu, već ga pogledajte kako se on drži i ponaša nad blogom svojim.''  

Šehri ramazan je golema šansa za promjene pojedinca iznutra, za promjene u zasnivanju porodice, za promjene u porodičnoj kući, u džematu, u medžlisu, u  Islamanskoj zajednici općenito.  Ramazan uvijek ostaje prilika za svaki vid preobrazbe, otrežnjenja, potpunog osvješćenja i jačanja  zajednice muslimana.  

Ramazan je vrijeme a post, namaz i zekat su načini da liječimo svoju dušu od bolesti koje prijete čovjeku, od bolesti oholosti, od bolesti zaborava da smo stvorenja koja imaju Stvoritelja, koji je Svemoćan i koji je Sveznajući da nam pokaže put našem uspjehu na ovome svijetu i spasu na drugome svijetu. ''Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.'' (El-En-An'am, 162)

Allahu Svemogući, osnaži nas da  postimo i ispostimo ramazan mubarek dane, izvršavajući preuzeti emanat, onako kako si Ti zadovoljan i onako kako ćemo uvećati svoj takvaluk  a naš  takvaluk pred Tobom Gospodaru naš, naša je sloboda!  Amin!

 

U Dubrovnuku,08.5.2020./15.ramazan 1441.h.g.

Hutba sa minbera  dubrovačkog mesdžida,                                                                                                               hatib, Salkan Herić