VAŽNOST EMANETA

 

 

 

Uzvišeni Allah dž.š. kaže: "Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se sustegli i pobojali ponijeti ga, ali ga je preuzeo čovjek - a on je zaista prema sebi nepravedan i lakomislen." (Kur’an, XXXIII/72) Značenje emaneta u spomenutom  ajetu,  kako kažu učenjaci, podrazumijeva  sve ono što je čovjeku dano na povjerenje  po pitanju vjere i uređenja ovoga svijeta. Islam je dan ljudima na povjerenje, to je emanet i ljudi su dužni nositi emanet vjere, čuvati ga i braniti ga svim mogućim sredstvima, jer za iskrenog vjernika, islam je najveća blagodat, najveća vrijednost i izravni Allahov dž.š. dar bez kojeg ovaj kratkotrajni život ne bi imao nikakva smisla. Stoga, taj emanet, to ukazano povjerenje vjernik nastoji svakodnevno održavati i što je najvažnije  prenijeti ga na svoju djecu i svoje ukućane. Emanet ili povjerenje, s aspekta islama, sadrži brojna značenja, spominje se u različitim kontekstima i podrazumijeva različite situacije u životu čovjeka.

Nekada se pod emanetom ili povjerenjem misli na ispunjenje ugovora. Kada se vjerniku nešto povjeri, on ne iznevjeri, već izvršava povjereno, drži se ugovora i onoga čega se obvezao.  Zato povjerenje ide usporedo sa imanom, dok je izigravanje povjerenja znak odsutnosti vjere  i znak nepricipijelnosti, kako kaže i Muhammed a.s. u hadisu kojeg prenosi Ahmed: "Nema imana (vjerovanja) onaj koji nema povjerenja (što znači koji nema povjerenja u svoju braću muslimane niti oni imaju povjerenja u njega), niti ima vjere onaj koji se ne pridržava danog obećanja." 

U ugovore kojih se musliman mora pridržavati spadaju svi ugovori koje muslimani sklapaju među sobom, tržišni ugovori, bračni ugovori, državni i među državni ugovori, a najvažniji ugovor je svakako onaj sa Uzvišenim Allahom koji podrazumijeva življenje vjere islama a koji objedinjuje sve spomenute ugovore. U tom smislu Muhammed a.s. je rekao: «Svi ste vi čuvari i svi ste odgovorni za svoje potčinjene. Imam (vođa, vladar) je čuvar i odgovoran je za svoje potčinjene. Čovjek je čuvar svoje porodice i odgovoran je za nju. Supruga je čuvarica u kući svoga muža i odgovorna je za to. Sluga je čuvar u kući svoga gospodara i odgovoran je za nju. Svi ste vi čuvari i svi ste odgovorni za ono što vam je povjereno na čuvanje!» (Buharija)

Zato iskreni vjernik potpuno i ispravno izvršava sve ono čime je zadužen, jer zna da će za ukazano mu povjerenje biti odgovoran i od čijeg izvršenja ovisi njegov status na Sudnjem danu. Allah, dželle šanuhu, opisujući iskrene vjernike veli: "I oni koji povjerene emanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali." Ovaj ajet se zbog svoje važnosti dva puta ponavlja u Kur’anu. 

Pod emanet spada i rukovođenje  poslovima i vođenje računa o pitanjima upravljanja ljudima i zajednicom, što je zasigurno najveća obveza ili najveće povjerenje kad su u pitanju međuljudski odnosi. To je zapravo takav emanet da ga iskreni musliman ne prihvaća ako nije siguran da ga može ispuniti i ako nema iskrenu namjeru doprinijeti  dobru i prosperitetu  svojoj zajednici, a ne osobnim željama i prohtjevima. U isto vrijeme Allah dž.š. i od zajednice muslimana traži da odgovorne zadatke povjerava samo onima koji su ih dostojni i sposobni izvršiti bez unošenja emocija i bilo koje vrste nepotizma. „Allah vam zapovijeda da odgovorne službe povjeravate onima koji su ih dostojni...“ (En-Nisa, 58.).

Izostanak povjerenja jedan je i od znakova prestanka života na Zemlji i jedan od predznaka Sudnjega dana. To je istovremeno dokaz da je društvo počelo slabiti i da je došlo do poremećaja u njegovoj ravnoteži. Jedne prilike ashab Ebu Hurejre r.a. pitao je Muhammeda a.s. kada će nastupiti Kijametski dan, a on je odgovorio: "Kada nestane povjerenja, očekuj Posljednji čas." - pa je upitao Ebu-Hurejre, radijallahu ‘anhu: "Kada će ono nastati, o Resulallah?"  -  "Kada se stvari budu davale  na upravljanje onima koji nisu sposobni za to, onda čekaj Kijametski dan." – odgovorio je Muhammed a.s.

Čuvanje emaneta je obaveza koja se mora ispuniti prema svim ljudima, bez obzira bili ili ne bili vjernici. Kršenje emaneta je zločin i u tome je suglasna sva ulema, odnosilo se to na pravo muslimana ili  nemuslimana. Musliman mora poštovati emanet, pa čak i sa osobom koja je poznata po varanju i kršenju dogovora. Kaže Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem: "Ispuni emanet prema onome koji ti je ukazao povjerenje i ne varaj onoga koji je tebe prevario!"

Ponekada možemo čuti kako pojedini krivo razmišljaju i krivo rade pa kažu da varaju osobu ili misle da varaju državu (izbjegavajući gdje god mogu podmirenje svojih obveza) pod izlikom da to svi rade, a takav pristup i postupak spada u očit grijeh. Musliman u svakoj situaciji mora iskazati krajnje poštenje poštujući zakone pa makar cijeli svijet drugačije radio. Blago onome koji ispunjava svoje obaveze i koji je povjerljiv, a teško onome koji vara i koji se ne pridržava dogovora, slijepo slijedeći svoje strasti.

Nema sumnje da je jedinstvo muslimana jedna od najprioritetnijih stvari u islamu ili najvažniji emanet, jer svako razilaženje slabi muslimane pa na takav način postaju lak plijen neprijateljima, a ono što je najpogubnije, gube ne samo ovaj svijet nego i vječnost.

Uzvišeni Gospodar je rekao:'' Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte''. (Ali-Imran 103) U komentaru ovog ajeta imam Kurtubi je rekao:'' Allah dž.š. naređuje jedinstvo a zabranjuje raskol i cijepanje, jer raskol i cijepanje vode u propast, a u jedinstvu je spas i opstanak''.

Rekao je Allahov poslanik s.a.v.s.:’’ Zaista je Allah zadovoljan sa tri stvari, a prezire druge tri. Zadovoljan je da Ga obožavate i da mu sudruga ne pripisujete, da se čvrsto Allahova užeta držite i da se nikako ne razjedinjujete, a prezire, rekla-kazala, mnoštvo beskorisnih pitanja i upropaštavanje imovine’’.(Muslim / 1715).

Komentirajući riječi Poslanika s.a.v.s. ’’i da se nikako ne razjedinjujete’’ imam Nevevi je rekao: ’’To ukazuje da je muslimanu obaveza da bude sa ostalim muslimanima u zajednici/džematu, da se međusobno vole, jer je to jedan od temeljnih principa islama“.

Jedan od emaneta jeste čuvanje tuđih tajni, prikrivanje sramota drugih i neprenošenje govora. Allah dž.š. nas muslimane upozorava o našem međusobom kršenju povjerenja: „O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjeso međusobno povjerenje ne proigravajte..“ (El-Enfal, 27.). Ako danas sagledamo međuljudske odnose možemo zaključiti da su oni u većini slučajeva zasnovani na čisto interesnim osnovama. Sve su rjeđi slučajevi gdje se zasniva prijateljstvo s čistom namjerom i u ime Allaha dž.š., bez ikakvih interesa. A i ovo je svakako jedno od vrsta emaneta ili povjerenja: biti sa iskrenim vjernicima. I o tome nas Allah dž.š. u Kur'anu savjetuje: „O, vjernici,  bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni! Et-Tevba 119.

Sa iskrenima u vjeri trebamo se družiti. Samo takvi voljet ćete i poštivati u ime Allaha i nikada te neće napustiti te neće povjerovati kada se o tebi širi ono što nije istina. Veze prijateljstva zasnovane na vjeri su jedini garant opstanka tog prijateljstva.

A o ovakvim druženjima Muhammed a.s. je rekao: „Kada musliman posjeti svoga brata muslimana, za njim ide 70 hiljada meleka koji donose salavat na njega i mole: 'Gospodaru naš, kao što on održava vezu sa njim radi Tebe, Ti održavaj vezu sa njim“. A u hadis i kudsiju stoji da je Allah dž.š. rekao:  „Moja ljubav je zagarantirana onima koji se budu voljeli , sijelili, posjećivali i pomagali radi mene.“

Zato nas je Muhammed a.s. upozorio: „Nemojte jedni drugima zavidjeti, niti prekidati međusobne odnose, ne mrzite se i nipošto ne okrećite jedni drugima leđa, nego budite braća i Allahovi robovi.“ Čovjekov je život skup različitih emaneta, odnosno zadataka i dužnosti bile one prema Allahu dž.š., porodici, džemaatu ili pojedincu. Samo dosljednim izvršavanjem svih tih emaneta možemo očekivati Allahovu milost, spas i uspjeh na oba svijeta. Zato, neka nam je Uzvišeni Allah na pomoći u izvršavanju svih naših emaneta.

U   Poreču,19.06.2020, 27. ševal 1441.godine

Glavni imam MIZ Poreč, Ismet ef. Ibiši.