4. Džuz

  1. U ovome džuzu je spomen prvog Hrama koji je sagrađen za ljude, te ukazivanje na jedan od dokaza obveznosti hadždža.
  2. Važnost čvrstog držanja za Allahovo uže, jedinstva muslimana, te pogubnost razjedinjavanja.
  3. Ukazivanje na bitnost naređivanja dobra i odvraćanja od zla na način da se ono spominje prije vjerovanja u Allaha Uzvišenog.
  4. Pogubnost druženja sa lošim društvom.
  5. Kazivanje o događajima vezanim za bitku naBedru
  6. Sura En-Nisa veoma mnogo stavlja akcenat na prava slabih članova jednog društva poput: jetima, žena, potlačenih koji nisu u stanju da izbjegnu i sl.
  7. Ova sura spominje propise vezane za nasljedstvo, a podjela nasljedstva je propis kojeg Allah nije prepustio ljudima, nego se On o tome pobrinuo, da se izbjegnu međuljudski problemi koji se u većini slučajeva javljaju zbog imetka.

Kratki komentar: 

U drugom dijelu sure Ali Imran opisuje se bitke na Bedru i Uhudu. Jedna od pouka Bedra jeste važnost kvalitete spram kvantiteta.

S bitke na Uhudu uzimamo još jednu pouku, a to jeste pogubnost vezanja određene ideje za jednu osobu. I određena grupa muslimana na Uhudu kada je čula glasinu da je Muhammed, a.s., poginuo počela je napuštati bitku, napuštati ideju.

Sličan strah i izgubljenost se pojavila nakon smrti Muhammeda, a.s., dok nije Ebu Bekr proučio 144. ajet sure Ali Imran kojeg mi često učimo kao ašere Ve ma Muhammedun illa resul… u kojem se pitaju vjernici da li će  se vratiti nevjerništvu, postati nemuslimani ako Muhammed, a.s., umre ili pogine. Stoga, ideja ne smije umrijeti s osobom, i da se ne realizira punim kapacitetom kao prije.

Također, ova sura govori o slozi i jedinstvu; stoga je interesantno da nosi naziv Imranova porodica, a porodica je upravo simbol sloge i jedinstva. Muslimani su kao jedna porodica. Temeljna ličnost je zapravo žena, Imranova supruga.

Pored nje važna ličnost u suri je i hazreti Merjem, što nam dalje govori da bez žene, majke, supruge porodica ne može postojati te da u islamskoj tradiciji žena nije sporedna uloga već jedan od temelja porodice.

Kur'an u mnogim ajetima i različitim kontekstima, spominje dovu. Kada govori o čovjeku, ističe da je čovjek stvoren kao slabašno biće (ve khulika-l-insanu da’ifa). To znači da je on u stalnoj potrebi da se moli i obraća svome Gospodaru.

Riječ dova je arapskog porijekla. Nastala je od riječi du’a, i u prijevodu na bosanski jezik ima sljedeća značenja: zov, poziv, dozivanje, prizivanje, molitva, moljenje, molba.

Nakon ove sure dolazi En-Nisa, sura koja nosi naziv Žene, i to s određenim članom  „el“ u arapskom jeziku to su određene žene, one koje čine našu porodicu i one s kojima možemo zasnivati porodicu.