Kraj sure En-Nisa govori o Isau, a.s., i kršćanima (171-172), a ista tema se nastavlja u suri El-Maide. Samo ime sure je nastalo od maide – trpeze  koju su dobili SLJEDBENICI Isa a.

Hazreti-Isa nije Bog, nego čovjek.

Kur'an poriče Isaovo božanstvo, a utvrđuje da je Isa Božji poslanik, Riječ Njegova i Duh Njegov. Dalje se kaže da je Isa Duh od Boga, a uzrok je tome što su Židovi govorili da se Isa rodio začet od bluda i zato je od šejtana nastao. Kur'an Židove potpuno pobija i odbacuje.

Jedna od tih stvari jeste prekidanje zavjeta, odnosno nepoštivanje dogovora. Jedna od stvari kojom su prekršili zavjet jeste što su “dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili“.

Ova sura i počinje riječima “O vjernici, ispunjavajte obaveze…“, odnosno poručuje nam se da neispunjavanje obaveza vodi ka kršenju zavjeta dat Allahu, dž.š. i Poslaniku, a.s.

U ovoj suri se govori o onome šta muslimani smiju činiti, a šta ne, odnosno Allah, dž.š., podsjeća vjernike na sve ono o čemu je Poslanik, a.s., govorio u toku cijelog svog života, te upravo u ovoj suri stavlja pečat na islam riječima: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio…“(3. ajet).

Allah nas u ovoj suri podsjeća da smo prihvatili upotpunjen islam, sa svim obavezama, te nas upozorava da se ne izigravamo s vjerom kao što su oni radili i prekršili svoj zavjet i jasno nam kaže: “O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole.

Ova sura čak 16 puta doziva vjernike. Umjesto posebnog komentara  dovoljno je da pročitamo ove pozive.

  • O vjernici, ispunjavajte obaveze! Ne omalovažavajte Allahove odredbe hadždža, ni sveti mjesec.
  • O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite!
  • O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio,
  • O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite.

Razmišljajmo o ovim ajetima...