Sve tri sure su sure kazivanja o prijašnjim poslanicima. S početka sure El-Kasas nalazi se ajet koji opisuje faraona, ali i sve ostale silnike koji remete mir na zemlji. Nije slučajno da Allah toliko puta spominje i opisuje faraona, vladara s vojskom koji je činio zlo ljudima.

“Faraon se na zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke izdijelio; jedne je tlačio, mušku djecu im klao, a žensku u životu ostavljao, doista je smutljivac bio“.

Kao i iz sure 2:258. s gnušanjem govori o babilonskom vladaru Nimrodu. O njegovoj oholosti i bahatosti.. Na svim ovim dionicama u Kur'anu se insistira na pravdi – adl.

Kriterij valjanosti neke vlasti jeste pravda i pravednost, a ne primarno vjera koju vladar vjeruje – kao da nam na ovim mjestima Kur'an to upravo poručuje.

Dobre i pravedne vladare Kur'an hvali i navodi kao primjer. ( Sulejman, Zul karnejn…)

U ovoj suri se opisuje rastanak Musa od majke. Majka Musaova je nadahnuta da stavi dijete u nosiljku i pusti niz rijeku, koju kasnije spašava upravo žena faraonova. Ovaj opis, koji počinje od sedmog ajeta, zaista nudi niz slikovitih primjera kakva je majčina ljubav, ali i kakvu sigurnost osoba treba imati u Allahovo određenje.

Nastavak sure govori o dolasku Musaa u Medjen i njegovom susretu s kćerkama Šuajba, poslanika koji će mu kasnije postati punac. Ovdje treba naglasiti jednu činjenicu, a to je da je Musa dobio posao, smještaj i ruku njegove kćerke zbog plemenitosti.

Mladić, koji je u potrazi za stabilnim bračnim životom, treba da uzme pouku iz Musaovog primjera. Ankebut znači pauk.

Nakon sure Mravi i opisa jednog zahvalnog roba dolazi sura Kazivanje (Qasas) koja opisuje nezahvalnog roba Karuna. Karun je bio tako bogat s blagom "da mu ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi", kako kaže Allah u suri Kazivanje. Za razliku od Sulejmana i drugih odanih vjernika on je bio ohol, a njegov završetak Allah opisuje u ovoj suri. Svakom čovjeku ovaj opis, koji je tako strašan, treba da bude na umu kada vidi čovjeka bogatog koji se oholo odnosi prema drugim ljudima i prema vjeri.

I u suri Pauk Allah nastavlja govoriti o zahvalnicima i nezahvalnicima: "i Karuna, i faraona i Hamana: Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo  ponijeli i kaznu nisu izbjegli".