Sura El-E'araf je prva kur'anska sura koja se završava sa sedždom koja ima za cilj iskazivanje praktične pokornosti Allahu: „Oni koji su bliski Gospodaru tvome, doista, ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na sedždu-tle padaju.“ El-E'araf, 206.

Deveti džuz nastavlja opis naroda Šuajba, a.s., koji je varao prilikom vaganja i otimao od ljudi pa ga je Allah kaznio. Nažalost, njihove osobine imaju i danas neki ljudi.
Varanje na vagi je simbol svakog drugog varanja: u trgovini, ali i u drugim oblastima.

Zanimljivo je spomenuti da je kazivanje o Musau, a.s., najviše spominjano kazivanje u Kur'anu i spominje se u čak 29. džuzeva. Allahov Poslanik, a.s., je stoga rekao: „Allah se smilovao mom bratu Musau, skoro da je zauzeo trećinu Kur'ana!“ Od svih ostalih kur'anskih pogalvlja, u suri El-E'araf se spominje najviše detalja vezanih za odnose Musaa, a.s., i njegovog naroda, posebno nakon napuštanja Egipta.

Neki učenjaci, poput Ibn Abbasa, r.a., nazivali surom Bedr jer je objavljena nakon bitke na Bedru kao komentar tog značajnog događaja u historiji islama.

Uzvišeni Allah je Bitku na Bedru u Kur'anu opisao kao Dan furkana, ali i razgraničenje dva perioda u historiji ljudskog roda: perioda u kojem su sljedbenici poslanika islama bili potlačeni, i perioda u kome je islam stekao snagu i grupu koja će ga braniti. Zbog toga je čitava sura objavljena kao komentar velike pobjede muslimana.

Uzvišeni Allah nam skreće pažnju na opasnost međusobnog nadmetanja i prepirke oko dunjaluka, jer je to jedan od vidova razilaženja i rušenja bratskih osjećaja među muslimanima, što vodi ka slabljenju i porazu .


Pobjeda ne dolazi slučajno, već ima svoje materijalne i božanske uzroke, od kojih su tri glavna:

  • Pobjeda dolazi samo od Allaha, dž.š., stoga sura El-Enfal muslimane upućuje na ispravno shvatanje oslanjanja na Milostivog. Naše je da uložimo maksimum truda, a da rezultate prepustimo našem Rabbu: „To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narodu kome ga je podario – sve dok se on sam ne promijeni.“
  • Za pobjedu su neophodni istinsko bratstvo u vjeri, međusobna saradnja i izbjegavanje prepirki, što se jasno vidi iz slijedećeg ajeta: „I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.“ El-Enfal, 46.